Arrangør:Aktivportalen.no
Mål:Lek på strek er et pedagogisk verktøy for å fremme fysisk aktiv læring og gjøre asfaltflater i skolegården til attraktive leke- og undervisningsplass.
Målgruppe:Lærarar og tilsette i barneskule og SFO
Stad:På din skule
Utstyr:Gode sko og klede til å bevege seg i utandørs. Drikkeflaske.

 «Lek på Strek» er et pedagogisk verktøy og går ut på å lage permanente opptegninger på asfalten i skolegården, og knytte leker og oppgaver til disse. Ved hjelp av «lek på strek» kan du enkelt flytte deler av matte og norsk undervisninga ut og være i aktivitet. 

Læringsmiljø

Naturen, nærmiljøet og samfunnet rundt oss representerer en virkelighet som undervisning i klasserommet ikke kan gjengi til fulle. Mange barn lærer bedre når de får være ute i friluft og samtidig være fysisk aktive. Målet må være at undervisningen legges ut når det gir pedagogisk merverdi og kan gi enda flere barn den verdifulle mestringsfølelsen.

Mobbing

Om lag 2000 timer av elevenes totale oppholdstid i grunnskolen består av egenorganisert tid eller såkalt friminuttstid (Limstrand 2000). Store deler av denne tiden tilbringer elvene i skolegården. I tillegg kommer opphold i skolegården i forbindelse med organisert læringsarbeid, aktiviteter utenom skoletiden og aktiviteter i forbindelse med skolefritidsordningen (SFO). Det er dokumentert at ca. 60 prosent av all mobbing i barneskolealder skjer i skolegården, og at spennende aktiviteter for barna er en vesentlig faktor som kan være med på å forebygge mobbing. Gode utearealer reduserer omfanget av vold, mobbing og uro blant elevene og stimulerer til trivsel, motivasjon og læring. Ifølge Olweus’ programpakke mot mobbing er en godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, et sentralt element i arbeidet for å redusere mobbing. Dette støttes av erfaringer fra
Sheffieldprosjektet i England (ECICSB 1998), som viser at mobbing reduseres kraftig når fellesarealene omformes til allsidige utearealer.

Formål med prosjektet:

Formålene med «Lek på strek» er å fremme fysisk aktivitet, forebygge mobbing og fremme læring og mestring blant elever i barneskolen ved å skape inspirerende utearealer ved hjelp av oppstrekinger i skolegården. Oppstrekingene er fleksible og lette å tegne opp og skal gi skolene mulighet for å igangsette nye og morsomme leker som kan anvendes både i undervisning, friminutter og SFO. Oppstrekingene er særlig tiltenkt undervisning i fagene norsk og matematikk.
«Lek på strek» ble utviklet av «Kræftens Bekæmpelse» (den danske Kreftforeningen) og har blitt gjennomført med stor suksess ved over 150 skoler i Danmark. Evalueringen i Danmark konkluderer med at konseptet «Lek på strek» er attraktivt og nyskapende og at det er med på å fremme bevegelse og aktivitet i undervisningen.

Kursholder er Stig Johansen som til daglig er inspektør ved Spjelkavik Barneskule, og initiativtakar til å etablere Lek på strek i Norge. Han har lang erfaring både i å drifte dette konseptet på egen skole, og som kursholder.

Pris er 2000,- per skule/ event 100,- per pers

Lek på strek har sitt opphav i Danmark, og for mer bakgrunnsinformasjon får du ved å følge denne lenka: https://www.cancer.dk/legpaast...

Dersom du ønsker å bestille dette kurset kan du kontakte oss via Ønsk deg eit kurs-siden

kommande kurs

Kategori